IIr.

항목 카테고리가 미정의 상태입니다.
페이지 콘솔에서 카테고리를 선택하세요.


후기 다에바어…

어휘 우선순위: (Mitanni) > Vedic > Khotanese = Sogdian > Ossetian
동이란어군 혁신 우선 반영.
인도어군 Archaism 우선 반영.
둘 다 있을 시 둘 다 반영.
서이란어군 혁신은 반영하지 않음.

아뒤툼어 내 다에바 어휘 언급
sak- holy, sacred
dajwas god, sky
jamb to copulate
agras field, pasturage
pracha to pray, ask
agnis God of Fire
dajcha to take, trade, to give
sadus successful, accomplished, rich man
akarma celibacy
skanda ascension, to rise

(IIr 조어단계) Archaic Daevo-Aryan?
s>h 미반영 등…
음운변화 취사문제는 언어사 적절히.

이하: 미탄니 내 아리아 언어기층

bi-ir-ya-ma-aš-da Priyamazdha Priyamedha "whose wisdom is dear"; /azd(ʰ)/ to [eːd(ʰ)] is a regular development in Vedic and its descendants (Indo-Aryan in the narrow sense)
bi-ir-ya-aš-šu-wa, bi-ir-da-aš-šu-wa Priyāśva ~ Prītāśva Prītāśva "whose horse is dear"
ar-ta-aš-šu-ma-ra Artasmara Ṛtasmara "who thinks of Arta/Ṛta"
ar-ta-ta-a-ma Artadhāma(n?) Ṛtadhāman "his abode is Ṛta"
tu-uš-rat-ta, tu-iš-e-rat-ta, tu-uš-e-rat-ta Tvaiša(?)ratha Tveṣáratha "whose chariot is vehement"
in-tar-ú-da, en-dar-ú-ta Indrauta Indrota "helped by Indra"; /au/ to [oː] is a regular development in Vedic; ú specifically indicates [u] as opposed to [o]
a-ru-na, ú-ru-wa-na Varuna Varuṇa
mi-it-ra Mitra Mitra
in-tar, in-da-ra Indra Indra
na-ša-ti-ya-an-na Nasatya(-nna) Nāsatya Hurrian grammatical ending -nna
a-ak-ni-iš Āgnis Agni only attested in Hittite, which retains nominative -/s/ and lengthens stressed syllables
a-aš-šu-uš-ša-an-ni āśva-san-ni? aśva-sana- "master horse trainer" (Kikkuli himself)
-aš-šu-wa -aśva aśva "horse"; in personal names
a-i-ka- aika- eka "1"
ti-e-ra- tera- ? tri "3"
pa-an-za- pańća- ? pañca "5"; Vedic c is not an affricate, but apparently its Mitanni equivalent was
ša-at-ta satta sapta "7"; /pt/ to /tː/ is either an innovation in Mitanni or a misinterpretation by a scribe who had Hurrian šinti "7" in mind
na-a-[w]a- nāva- nava "9"
wa-ar-ta-an-na vartan(n)a vartana round, turn

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Indo-Aryan_superstrate_in_Mitanni

āgní-는 인도아리아. 이란아리아는 ātar-.


https://en.m.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Indo-Iranian/g%CA%B0r%CC%A5d%CA%B0%C3%A1s
https://en.m.wiktionary.org/wiki/%F0%90%AD%A1%F0%90%AD%A9%F0%90%AD%B2%F0%90%AD%A0#Middle_Persian

표기는 인도이란연구 관습대로.

1. 음운

i ī u ū
(ai > e) (au > o)
a ā
i ɨ u
e ə o
a

Lovataar < PToch. lŭwā- (animal) + IIr suffix -tar- (-er) / IIr ātar- (불)
Aśvighoṣa (<IIr aśvī-gʰauša. 암말-울음)
Aisling < TochA. ārṣal, TochB. arṣāklo (독)사 cf) Arseilēs + Yeniseian Pl. marker -ŋ

▽답을 내기 어려움
Jakarren
Quantarien
Vanuuyart

2. 문법

2.1. 명사

곡용형은 단수형만. 복수형은 접미사로 대체. 쌍수형 취급 어떻게?(> 소그드어 수사격. 호탄어에선 어떻게 되었는지)
쌍수형은 BC 1600-1200년경 퇴화단계

후기 다에바어는 오세트어, 소그드어, 스키타이어 등 여러 북동이란어파 언어들과 기원을 공유하는 복수접미사 -tā-를 가진다. cf) 순수다에바어 복수접사 -(t)a; 몽골어 복수접사 -t

표 N. 후기 다에바어 복수곡용과 소그드어 복수곡용 비교.
후기 다에바어 소그드어
약자음어간 강자음어간 모음어간
nom. -tā nom. -tá dir. -t dir. -ēt
voc. -tay voc. -té voc. -te voc. ?
acc. -tām acc. -tá dir. -t dir. -ēt
gen. -tāyāh gen.-dat. -tyá obl. -tī obl. -ētī
abl. =gen. inst.-abl. -tyá obl. -tī obl. -ētī
dat. -tāyāy gen.-dat. -tyá obl. -tī obl. -ētī
inst. -tayā / -tā inst.-abl. -tyá obl. -tī obl. -ētī
loc. -taya loc. -tyá obl. -tī obl. -ētī

2.2. 대명사

표 N. 이란조어 1인칭, 2인칭 대명사 곡용표.
1인칭 2인칭
encl. encl.
단수
voc.
nom. azam tū̆vam
acc. mām θvām θvā
gen. ma-na mai tava tai
abl. ma-t θvat
dat. ma-bya(h) mai ta-byah tai
loc. θva(y)i
복수
nom. vayam yūž-am yūš
acc. ahmā nāh vāh
gen. ahmākam nah yūšmākam vāh
dat. ahma-bya nah yūšma-bya, šma-bya vāh
abl. ahmā-t yūšma-t, šma-t
inst. ahmā šma
쌍수
nom.-acc.-voc. āvā(?)
gen. yuvākam
표 N. 산스크리트어 1인칭, 2인칭 대명사
1 2
sg. du. pl. sg. du. pl.
encl. encl. encl. encl. encl. encl.
nom. ahám vā́m, āvám vayám tvám, tᵤvám, yuvám yūyám
acc. mā́m, mₐā́m āvám nau asmā́n nas tvā́m, tvₐā́m tvā yuvā́m, … vām yuṣmā́n vas
ins. máyā āvā́bʰyām asmā́bʰis tvₐā́/tᵤvā́, tváyā, tᵤváyā - yuṣmā́bʰis
dat. máhya, máhyam me āvā́bʰyām nau asmábʰya, asmábʰyam, asmé nas túbʰya, túbʰyam te yuvábʰyām, yuvā́bʰyām vām yuṣmábʰyam, yuṣmábʰᵢyam vah
abl. mát āvā́bʰyām, āvát asmát tvát, tᵤvát yuvát, CSkt. yuvābhyām yuṣmát
gen. máma me āváyos nau asmā́kam nas táva te yuvós, yuváyos, yuvā́ku vām yuṣmā́kam vah
loc. máyi - asmā́su, asmé tvé, tᵤvé, tváyi - yuṣmé
표 N. 1인칭, 2인칭 대명사
1 2
sg. du. pl. sg. du. pl.
encl. encl. encl. encl. encl. encl.
nom. azám vā́m vayám tū́; θvám yuvám yūžám
acc. mā́m āvám nāu ahmá nah θvā́m θvā yuvā́m vām xšmā́n vah
ins. máyā āvā́bʰyām ahmā́bʰiš θvā́ yuvábʰyām xšmā́
dat. mázya mai āvā́bʰyām nāu ahmábʰya nah túbʰya tai yuvábʰyām vām xšmábʰya vah
abl. mát āvát ahmát θvát yuvát xšmát
gen. mána mai āváyāh nāu ahmā́kam nah táva tai yuvā́h vām xšmā́kam vah
loc. máyi āváyau ahmā́hu θvái yuváu xšmái

ayam/iyam/ima- this 이
aiša-/aita- this, that 그
hā/ău/ava- that(yonder) 저

표 N. 지시대명사 ha-/ta-
m. n. f.
sg. du. pl. sg. du. pl. sg. du. pl.
nom. há, háh tā́ tái tát tái tā́ hā́ tái tā́h
acc. tám tā́ tán tát tái tā́ tā́m tái tā́h
ins. tā́ tā́bʰyām tā́iš tā́ tā́bʰyām tā́iš táyā tā́bʰyām tā́bʰiš
dat. táhmāi tā́bʰyām táibʰyah táhmāi tā́bʰyām táibʰyah táhyāi tā́bʰyām tā́bʰyah
abl. táhmāt tā́bʰyām táibʰyah táhmāt tā́bʰyām táibʰyah táhyāh tā́bʰyām tā́bʰyah
gen. táhya táyāh táišam táhya táyāh táišam táhyāh - tā́sām
loc. táhmi táyau táišu táhmi táyau táišu táhyām - tā́hu
표 N. 지시대명사 aiša-/aita-
m. n. f.
sg. du. pl. sg. du. pl. sg. du. pl.
nom. aišá, aišáh aitā́ aitái aitát aitái aitā́ aišā́ aitái aitā́h
acc. aitám aitā́ aitán aitát aitái aitā́ aitā́m aitái aitā́h
ins. aitā́ aitā́bʰyām aitā́iš aitā́ aitā́bʰyām aitā́iš aitáyā aitā́bʰyām aitā́bʰiš
dat. aitáhmāi aitā́bʰyām aitáibʰyah aitáhmāi aitā́bʰyām aitáibʰyah aitáhyāi aitā́bʰyām aitā́bʰyah
abl. aitáhmāt aitā́bʰyām aitáibʰyah aitáhmāt aitā́bʰyām aitáibʰyah aitáhyāh aitā́bʰyām aitā́bʰyah
gen. aitáhya aitáyāh aitáišam aitáhya aitáyāh aitáišam aitáhyāh - aitā́sām
loc. aitáhmi aitáyau aitáišu aitáhmi aitáyau aitáišu aitáhyām - aitā́hu
  • aiša-/aita-는 ha-/ta-와 동일하게 곡용한다.

2.3. 수사

2.4. 형용사

2.5. 동사

mā 명령 부정
nai 일반 부정

5. 어휘

후기 다에바어(Daevo-Aryan)는 인도이란어 및 북동이란어군 기층과 토하라어 기층, 비인도유럽계 진(眞)다에바어Eteo-Daevite 기층으로 구성되어있다. 그 외에도 예니세이어, 튀르크어, 우랄어 등 다양한 언어에서 들여온 차용어

고다에바어 차용 기층 - Proto-Oxusic, Eteodaevite, 타 BMAC 언어…
ㄴ 빠르게

5.1. Para-Daevic (또는 Oxusic) 계열 어휘

순수다에바어 어휘와 측다에바어계 어휘의 비교

(비인도유럽계 인도이란어 기층언어)
ODv. reg “새(bird)” : IIr. *mṛga- m. “사냥감”; Skt. mṛgá- “숲의 동물, 새”; YAv. mərəɣa- “새”
ODv. hiz/hisp(< hiz-p) “나무” : IIr. *wṛć-ša- m. “나무”; Skt. vṛkṣá-; YAv. varəša-
ODv. urdal(< urd-al) “왕, 군주” : IIr. *wrata- n. 'rule, command'; Skt. vratá- 'commandment'; OAv. uruuata- 'rule'
ODv. leux “아이” : IIr. *tauk-man- n. “싹, 싹튼 씨”; Skt. tókman-; Av. tauxman-. Cf. Skt. túc- f. '후세, 아이"
ODv. xaof(< xaoh-p < *pus-pa) “꽃” : Skt. púṣ-pa- n. “꽃”
ODv. ḳast “과일” : Skt. phála- n. “과일”
ODv. zeu “풀(grass)” : Skt. śáṣ-pa- n. “어린 풀”
ODv. dáṭe “지휘하다” : IIr. daćā f. “단(hem), 실(thread)”
ODv. ḳofá “노예로 삼다” : IIr. *kuč- "to crook, bend"; Skt. kuc-; MPers. n-gwc-
ODv. tairx(< tai-rx) “파란색의” : IIr. *kapau-ta- m. "비둘기"; Skt. kapóta- "비둘기"; OPers. kapautaka- adj. "파란색의", MPers. kabōd "grey-blue, 비둘기"
ODv. daev(< dahV-p < *dāsa-pa) “다에바 (< 진짜 사람)” : IIr. *dāsa- "(적대적인) 사람들"; Skt. dāsá-, dā́sa- m. “id.”; YAv. dāhī- "다하인(Dāha)에 속한" (cf. OAdyt. Tüstaa “다에바” < DA. *dásyu-tā “사람들” 또는 Pre-Dv. dašu-ta)

신격체
Indra Sharva 등등등
Gandharva
-va = peá “신”

인명 -en. Duvtaen, Quentarien, Jakarren
ㅇㅇ

Tiálḳ “전쟁(war)”, Ṭeukm “무기(weapon)”, Tiḳá “싸우다(to battle)”는 Botai계 차용어로 추정된다. …
Oxusic 고유어는 *pṛt “싸움(battle)”

Indra, gandṛba ###

후기 다에바어 등 인도이란어파로부터 순수다에바어로의 차용어

ODv. hiázai “혀, 언어” < Ir. *hižwáH- f. (cf. IIr. *ȷ́iȷ́ʰwáH-; PIE *dṇǵʰwéh₂-) “혀”
ODv. kiáth “말(馬)” < PIE. *ǵʰéyos m. "말" (<*ǵʰey- “to drive, impel, stimulate; to throw”); OArm. ji; Skt. háya-.1
또는 Proto-Yeniseian kuˀs, Pre-Pumpokol kuˀt 과 연관되었을 수 있음.

고아뒤툼어 등 우랄어족으로부터 순수다에바어로의 차용어

ODv. Nelk “사르킥인(Sarkite)” < OAdyt. Nälkä "사르킥 숭배(<허기, 욕망)"
ODv. Komi “코미인2” < OAdyt. komi “사람(man, person)”

5.2.1 인도아리아계 어휘

aika- one (cf. Av. aēva-, OPers. aiva- etc.)
agni- fire (cf. Av. ātar-/āθr-)
švan- dog (cf. Khot. śve; Sogd. (ə)kut-, Bact. kud)

5.2.2 동이란어계 어휘

gari- mountain
kapā/ă- fish
sāna- enemy
maiθā/ă- day
drava- hair
ava-suxta- pure
abi-ar- to find, obtain
pati-gaz- to accept
anda- blind
kutā-, kutī- dog

이란조어 gari-는 서이란어군에서 소멸되어 *kaufa-로 대체되었다.
kapā-는 본래의 *mā̆sya를 대체해 새로 나타난 어휘이다. 서이란어군에서는 보존되어있다.

7. 약자

abl. ablative case
acc. accusative case
dat. dative case
dir. directive case
gen. genitive case
inst. instrumental case
loc. locative case
nom. nominative case
obl. oblique case
voc. vocative case

Av. Avestan
Bact. Bactrian
CSkt. Classical Sanskrit
DA Daevo-Aryan
Dv. Eteo-Daevite
Khot. Khotanese
MPers. Middle Persian
NPers. New Persian (=Modern Persian)
OAdyt. Old Adytite
ODv. Old Eteo-Daevite
OPers. Old Persian
Oss. Ossetian
PToch. Proto-Tocharian
Skt. Sanskrit
Sogd. Sogdian
Toch. Tocharian
VSkt. Vedic Sanskrit

ERROR

The aftergduo's portal does not exist.


오류: aftergduo 사용자의 포털 페이지가 존재하지 안습니다. 이용 안내를 참조해 포털 페이지를 작성하세요.


이용 안내

  1. portal:aftergduo ( 07 Sep 2020 22:08 )
.